pashtovevo.com

Pushto Drama Jhangir Da Jahan Spera

Pushto Drama Jhangir Da Jahan Spera

Pashto Drama Actors …. Jhangir Khan ….Umar Gul

NADRA ALI …. Seed Rahman Sheno …. Sehar Khan

Imtiaz ….  Comedy Action PASHTO DRAMA

 

Pushto Drama Jhangir Da Jahan Spera Part 1

Pushto Drama Jhangir Da Jahan Spera Part 2

Comments box